livetv 94553 94553,95200,95216,94548,95201,94519,95199,109459,95220,106122,95206,95224,95222,95230,95214,95217 /watch/?v=94553 https://www.myziptv.com/livetv/ziptv/4syte_abr/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9Ny8zLzIwMTggMzo0MjozOCBQTSZoYXNoX3ZhbHVlPUZaUFpsRGhnNGRjbTU0ZFRpVmJVN1E9PSZ2YWxpZG1pbnV0ZXM9MjQwJmlkPXN5c3RlbV9zZW5zYXRpb24= 4Syte TV 4syte-tv