livetv 94548 94513,95226,94531,94548,95210,95199,94540,94541,95224,95222,108602,95228,95230,95214,95212,95217 /watch/?v=94548 https://www.myziptv.com/livetv/ziptv/angeltv_abr/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9Ny8zLzIwMTggMzo0MjozOCBQTSZoYXNoX3ZhbHVlPUZaUFpsRGhnNGRjbTU0ZFRpVmJVN1E9PSZ2YWxpZG1pbnV0ZXM9MjQwJmlkPXN5c3RlbV9zZW5zYXRpb24= AngelTV angeltv