livetv 114768 95200,95226,94531,95208,95204,94519,95211,95225,95220,114768,106122,95224,95228,95213,95214,95236 /watch/?v=114768 https://www.myziptv.com/livetv/ziptv/homebase/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9Ny8zLzIwMTggMzo0MjozOCBQTSZoYXNoX3ZhbHVlPUZaUFpsRGhnNGRjbTU0ZFRpVmJVN1E9PSZ2YWxpZG1pbnV0ZXM9MjQwJmlkPXN5c3RlbV9zZW5zYXRpb24= Homebase TV homebase-tv